Edgewise Therapeutics Financial Ratios for Analysis 2020-2024 | EWTX