Otonomo Technologies Ltd. Financial Ratios for Analysis 2019-2024 | OTMO