Jiayin Group Financial Statements 2018-2022 | JFIN