Jiayin Group Financial Statements 2018-2024 | JFIN