TELUS (CDA) Financial Ratios for Analysis 2019-2024 | TIXT