TELUS (CDA) Financial Ratios for Analysis 2019-2023 | TIXT