Akero Therapeutics Cash Flow Statement 2018-2024 | AKRO