Akero Therapeutics Financial Statements 2018-2024 | AKRO