Akero Therapeutics Financial Ratios for Analysis 2018-2024 | AKRO